Algemene reisvoorwaarden

Deze reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die vanaf 1 juni 2019 bij Low Carbon Travels geboekt worden. Het boeken van een vakantie met Low Carbon Travels is veilig en betrouwbaar.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Low Carbon Travels niet.

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst is tot stand gekomen indien schriftelijk of telefonisch de voor de boeking noodzakelijke gegevens zijn binnengekomen.

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging van de reservering dient de reiziger per omgaande 30% van de reissom te voldoen, vermeerderd met de boekingskosten en eventueel de volledige kosten van de vliegreis en treinreis. Het restant van de reissom, dient de reiziger uiterlijk zes weken voor vertrek voldaan te hebben. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek kunnen wij pas reserveren als de gehele reissom bij ons binnen is.

Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig de geldelijke verplichting jegens Low Carbon Travels heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 50€,-, tenzij dit bedrag, de incasso werkzaamheden nemende, onbillijk is.

Annuleringen
Annuleringen dienen altijd schriftelijk per e-mail (adres info@lowcarbontravels.nl) te geschieden (bevestiging per aangetekende brief). Naast de boekingskosten worden bij annulering de volgende kosten in rekening gebracht:
Indien de annulering plaatsvinden:
• Meer dan 2 maanden voor vertrek 15% van de reissom
• Tussen 2 en 1 maand voor vertrek 50% van de reissom
• Tussen 1 maand en 2 weken voor vertrek 90% van de reissom
• Binnen 2 weken voor vertrek 100% van de reissom

Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden (uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn).

LET OP: uitzondering op het hierboven genoemde, zijn de bij Low Carbon Travels geboekte vliegtickets, ferrytickets, treintickets en reisverzekeringen. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%.

Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kart. Indien de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij er geboekt is binnen 2 manden voor vertrekdatum (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).

Wijzigingen
Low Carbon Travels heeft recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Low Carbon Travels in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien Low Carbon Travels door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Low Carbon Travels moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
• De locatie van de accommodatie in de plaats van bestemming
• De aard en klasse van de accommodatie
• De faciliteiten die de accommodatie verder biedt

Bij even bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap
• De aan Low Carbon Travels bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s)
• De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daarvan, die door Low Carbon Travels schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd
• Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Low Carbon Travels mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Wanneer Low Carbon Travels op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijk beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

Indien Low Carbon Travels jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van Low Carbon Travels voor andere schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Low Carbon Travels. In dat geval is zijn aansprakelijk onbeperkt.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Low Carbon Travels gelden ook ten behoeve van de werknemers van Low Carbon Travels, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Low Carbon Travels ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Low Carbon Travels worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 25.- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden.

Klachten
Indien de reiziger in een van de reiscomponenten, vlucht/auto/accommodatie/extra diensten een onvolkomenheid aantreft dient hij dit direct te melden aan de leverancier van de dienst of het product opdat deze de klacht zo spoedig mogelijk kan verhelpen. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost dan dient de reiziger direct dat te melden aan Low Carbon Travels in Amsterdam. Niet in het buitenland gemelde klachten worden niet geaccepteerd door Low Carbon Travels. Klachten dienen na terugkomst dan wel uiterlijk na 1 maand van de oorspronkelijke retour datum schriftelijk bij Low Carbon Travels ingediend te worden. Op alle geschillen tussen Low Carbon Travels en de reiziger is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter kan van deze geschillen kennis nemen.

Last of Hinder
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Low Carbon Travels ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Low Carbon Travels van (voortzetting) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van last of hinder hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Hulp en bijstand
Low Carbon Travels is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat dit o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.

Aansprakelijkheid en overmacht
Low Carbon Travels is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met hierboven bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Zonder melding van de tekortkoming vervalt alle aansprakelijkheid van Low Carbon Travels. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met boven bedoelde verwachtingen, is Low Carbon Travels verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger
    of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken
    of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Low Carbon Travels of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
    of
  4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht zoals hieronder beschreven.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Huurauto
Onze lokale autoleverancier en tevens partner Sicily by Car heeft m.i.v. 01.06.2021 zijn voorwaarden gewijzigd waardoor alle extra’s (zoals tweede bestuurder, kinderstoel en bv extra verzekeringen) niet via Low Carbon Travels van te voren betaald worden (wel via ons geboekt) maar ter plekke door reiziger zelf betaald dienen te worden.
We verzekeren de auto altijd standaard met de CAR PROTECTION PLUS verzekering en deze dekt ongelimiteerd aantal kilometers, vermindering van borgbedrag, geen eigen risico, CDW verzekering (schade) + TP verzekering (diefstal) en lokale belastingen.

Sommige reizigers willen nog een extra verzekering nemen om ook schade aan wielen, banden, velgen en ramen te dekken (en mogelijk kosten voor een takelwagen indien nodig). Dit is inderdaad wel aan te raden en we kunnen dit wel voor de reiziger al van te voren bestellen (en ook een tweede bestuurder), maar door de nieuwe regel dient reiziger dat zelf ter plekke nog te betalen bij het ophalen van de auto.
Indien reiziger deze verzekeringsuitbreiding wenst te nemen (PAI PLUS + ROAD ASSISTANCE PLUS voor takelwagen), dan komt er nog een bedrag van circa €12,00 per dag bij . Een extra bestuurder kost euro 10,00 per dag. Reiziger kan eventueel deze extra’s via Low Carbon Travels rechtstreeks al boeken maar dit mag ook later aan de balie van onze partner Sicily by Car, en hoe dan ook het bedrag zal pas bij het ophalen van de auto betaald moeten worden (we berekenen deze kosten dus ook niet in onze reisvoorstel naar de reiziger).


LET OP: In de zeer onwaarschijnlijk geval dat de elektrische auto bij pick-up op bestemming niet leverbaar is (voor welke reden dan ook, voornamelijk zou dit i.v.m. een technische mankement kunnen zijn of door het niet tijdig inleveren van de auto door een eerdere klant), onze partner en lokale autoverhuurder Sicily by Car verplicht zich om hoe dan ook een vervangende auto te leveren. Deze kan ook een auto met verbrandingsmotor zijn. Aan deze wijziging zullen voor beide partijen geen (huur)kosten aan verbonden zijn. Helaas kunnen de eventuele brandstofkosten die voortvloeien uit zo een mogelijke wijziging van type auto, op geen enkele manier vergoed of verrekend worden en deze zullen altijd voor de rekening van klant zijn.

LET OP: de bestuurder van de auto dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een creditcard op zijn/haar naam. Maximum leeftijd bestuurder voor de elektrische huurauto is 82 jaar.

LET OP: in bepaalde regio’s kan het mogelijk zijn dat we met andere autoverhuurders werken en daarom kunnen de autovoorwaarden lichtelijk anders zijn. In dat geval staan de exacte voorwaarden altijd in het reisvoorstel vermeld.

Garantiefonds
Low Carbon Travels is aangesloten bij Garantiefonds Stichting GGTO onder het nummer 1632.
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een verplichte bijdrage van 9,00 euro per persoon per boeking in rekening gebracht aan de consument.
Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Calamiteitenfonds
Met ingang van 31.01.2023 is Low Carbon Travels aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Dit houdt in:
• Garantie bij calamiteiten op reis (denk aan natuurramp, maar ook oorlog in het land van bestemming)
• Onverwachte extra kosten op reis worden vergoed
• Niet genoten reisdagen worden vergoed

Tenslotte
We adviseren u om altijd een goede reisverzekering te nemen en te verifiëren of deze extra kosten dekt, bijvoorbeeld in het geval dat u door Corona, als u reeds op vakantie bent, langer moet verblijven, treintickets moet annuleren en herboeken etc. De meeste verkeringen dekken deze kosten wel!